ระบบจองวัคซีนตัวเลือก (MODERNA) ตามโครงการของสภากาชาดไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด
(ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน )
1.ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ สูงอายุ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
2.บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถฉีดเข็มที่ ๓ ได้
3.ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จนท.อปท. (สท./ส.อบต.)
4.ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการ แม่ค้า พ่อค้า ขายของในตลาด ในสถานศึกษา ร้านขายของชำ หาบเร่แผงลอย พนักงานร้านอาหาร/พนักงานปั๊มน้ำมัน ผู้มีอาชีพขับรถรับจ้าง รับส่งนักเรียน วินมอเตอร์ไซค์ พนักงานขับรถส่งสินค้า/อาหาร ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม/ร้านฟิตเนส


     - ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ตกลงใช้บริการระบบจองวัคซีนตัวเลือก (MODERNA) ตามโครงการของสภากาชาดไทยร่วมกับอบจ.สิงห์บุรี โดย รับทราบ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

     ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

     ข้อมูลการรักษาพยาบาล หมายความว่า ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางรักษาพยาบาลของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

     1.วัตถุประสงค์

     1.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ

     1.๒ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น อบจ.สิงห์บุรี มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ อบจ.สิงห์บุรี มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึง อบจ.สิงห์บุรี อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ป่วยปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่ อบจ.สิงห์บุรี อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้

     1.๓ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ อบจ.สิงห์บุรี และสถานบริการสุขภาพในจังหวัดสิงห์บุรี หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น

     1.๓.1 การรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเช่น การให้บริการผู้รับบริการ การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลผู้รับบริการโดยพนักงานของ อบจ.สิงห์บุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดสิงห์บุรี การสื่อสารหรือนำเสนอบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ผู้ป่วยมีอยู่กับ อบจ.สิงห์บุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการเป็นระยะ ๆ

     1.๓.2 การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ

     1.๓.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)

     1.๓.4 วัตถุประสงค์ทางราชการ อบจ.สิงห์บุรี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือประชาสัมพันธ์ อบจ.สิงห์บุรี

     1.๓.5 ในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่ อบจ.สิงห์บุรี อาจทำให้ อบจ.สิงห์บุรีไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

     1.๔ เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ตามที่ ประชาชนได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น

     1.๕ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

     1.๕.1 จากผู้รับบริการโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ผู้รับบริการกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้รับบริการติดต่อกับ อบจ.สิงห์บุรี หรือทีมงานของ อบจ.สิงห์บุรี (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ ตัวแทน หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้บริการของ อบจ.สิงห์บุรี การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของ อบจ.สิงห์บุรี ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม,   การทำสำรวจ, งานสัมมนาและ Road Show

     1.๕.2 เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อประชาชนใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ อบจ.สิงห์บุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดสิงห์บุรี โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีให้ดียิ่งขึ้น

     1.๖ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อบจ.สิงห์บุรี จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้จนเสร็จสิ้น

     1.๗ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อบจ.สิงห์บุรี จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ลงทะเบียน อย่างไรก็ดี รับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพ ในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อบจ.สิงห์บุรี อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ลงทะเบียนให้กับบุคคลต่อไปนี้

     1.๗.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

     1.๗.2 สถานพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี

     1.๗.3 ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล

     1.๗.4 หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย


     โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว อบจ.สิงห์บุรี จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ อบจ.สิงห์บุรี ได้กำหนดไว้